مقالات

Standardization of molecular method detection of the entC in Staphylococcus aureus isolated from human infections: and sequence determination

Abstract Aim: The aim of this study was to standardize the molecular detection Staphylococcus aureus enterotoxin C gene method. Materials and Methods: Based on gene bank data, the PCR molecular method was set up for detection of entC gene in Staphylococcus aureus isolated from human subjects (300 isolated strains were assayed). 
مقایسه ی دو روش مولکولی PCR و LAMP در تشخیص سالمونلا

روش هاي مختلفي جهت تشخيص سالمونلا وجود دارد. اما روش هايي كه بر پايه ي ژنوم و DNA هستند، تكنيك هاي بهتري جهت تشخيص مي باشند. PCR روشي سريع و حساس است و به علت كارايي بالا به طور گسترده اي در تشخيص سريع پاتوژن ها به كار گرفته مي شود.