مقالات

Huntington's disease (HD) is a hereditary autosomal dominant neurodegenerative disease characterized by motor, cognitive, and psychiatric symptoms. The molecular basis of the disease is the expansion of the trinucleotide CAG in the first exon of a gene on chromosome four (4p 16.3). There is another triplet sequence, a CCG repeat, immediately 3' adjacent to the CAG repeat in Huntingtin.

سالمونلاها از مهمترین باکتري هاي بیماري و عامل تیفوئید، باکتریمی، آنتروکولیت و سالمونلوز است که ازعفونت هاي مشترك انسان و حیوانات می باشد. بیماری هاي ناشی از این عامل یک معضل بزرگ بهداشتی در جهان به خصوص در کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما می باشد.