مقالات

Viral hepatitis has a special relationship to renal diseases. Hepatitis B and C viruses (HBV and HCV) infections are more prevalent in renal failure patients than in general population, an important cause of morbidity and mortality of renal failure patients on chronic dialysis and after renal transplantation.

Huntington's disease (HD) is a hereditary autosomal dominant neurodegenerative disease characterized by motor, cognitive, and psychiatric symptoms. The molecular basis of the disease is the expansion of the trinucleotide CAG in the first exon of a gene on chromosome four (4p 16.3). There is another triplet sequence, a CCG repeat, immediately 3' adjacent to the CAG repeat in Huntingtin.

سالمونلاها از مهمترین باکتري هاي بیماري و عامل تیفوئید، باکتریمی، آنتروکولیت و سالمونلوز است که ازعفونت هاي مشترك انسان و حیوانات می باشد. بیماری هاي ناشی از این عامل یک معضل بزرگ بهداشتی در جهان به خصوص در کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما می باشد.