مقالات

یادداشت هشداری در باره دخالت افراد غیر آشنا با طب و سلامت

یادداشت هشداری در باره دخالت افراد غیر آشنا با طب و سلامت با انواع نام های مختلف طب مکمل، سنتی، ایرانی، اسلامی، انواع طب سوزنی، ماساژ درمانی، کاریوپراکتیک و‌ماساژ درمانی و درمان بدون نیاز به پزشک و غیره
پزشکی آینده ترکیب پزشکی ژنومیک و طب سنتی

توسعه پرشتاب فناوریه ای نوین زیستی و مولکولی و کشف فرایند های زیستی در حوزه بیماری ها در حال گشودن دریچه های جدیدی برای توسعه سامت در جامعه است. شناخت ما از مکانیسم های سلولی و مولکولی و علل و ریشه بیماری ها و آسیب ها، دانش پزشکی را به سمت و سویی صحیح آن سوق می دهد. پایان پروژه ژنوم انسان در سال 2003 آغازی برای شناخت دقیق تر اندازه ژنوم انسان، تعداد ژن ها و پروتئین ها و نقش آنها در عملکردهای سلولی و بیماری ها بود.

The use of cytokines as adjuvants has been shown to be a promising approach for enhancing DNA vaccine induced-immune responses. In this report, we investigate the administration of cytokines to modulate both humoral and cell-mediated immune responses elicited by an HCV-core plasmid DNA vaccine in Balb/c mice.

1Faculty of Sciences, Tarbiat Modarres University, PO Box 14115-111, Tehran, Iran 2Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, PO Box 13145-1384, Tehran, Iran 3Institute of Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, University of Vienna, Vienna, Austria 4Research Canter for Molecular Biology, Baqyetallah University of Medical Sciences, PO Box 19945-581, Iran

To provide a new reasonable measure for distinguishing between coding and non-coding regions of DNA sequences based on its fractal nature and self-similarity. Study design: After conducting background studies on the fractal structure of DNA sequences, the application of Detrended Fluctuation Analysis for identifying coding and non-coding regions in those sequences was investigated.