اخبار

اهمیت واکسن برکت

اهمیت واکسن برکت: اولین واکسن ویروسی تولید شده با فناوری بیوراکتور از جدا کردن بذر ویروسی از بیمار ایرانی تا بهینه سازی و تولید در داخل؛ دشمنان چقدر تلاش کردند شکست بخورد ولی وقتی تولید شد از خشم شایع کردند «برکت همان سینوفارم چینی است؟!». ایرانی قهرمان بسیار زیرک است و فریب بازی دشمن را نمی خورد.