اخبار

ارتباط با رییس جمهور

بی واسطه با رییس جمهور و دولت در ارتباط باشید  در خواست ها شکایت و گزارش ایده و نظر  و پیگیری  خود را در سامانه زیر ثبت نمایید    https://111.ir/   نگویید دروغ است و کسی نمی خواند  تلاش کنید و پیگیری کنید باید پاسخگو باشند