اخبار

نقشه دشمنان ملت ایران در ایام انتخابات

نقشه دشمنان ملت ایران در این هفته، ضرورت هشیاری مردم و مسئولین و کاندیدهای محترم. سند مهمی که از درون ‌سازمان‌ های امنیتی امریکا و صهیونیسم‌ بدست آمده است نشان‌ می دهد که دشمنان ملت ایران برای تسلیم شدن ملت ایران در مقابل ابرقدرت ها، نقشه خطرناکی کشیده اند که دارای چهار محور اساسی است