جستجو


سخنرانی دکتر کرمی: دانشگاه الزهرا تهران در بخش اخبار

تا ساعتی دیگر در مراسمی، سخنرانی دکتر علی کرمی در دانشگاه الزهرا تهران ...