جستجو

بیوتروریسم؛ نقض پنهان و پیچیده حقوق بشر در بخش اخبار

موسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران امروز در نشستی با عنوان «بیوتروریسم و حقوق بشر» با حضور کارشناسان و صاحبنظران به بررسی ابعاد پدیده بیوتروریسم و بایسته ها و راهکارهای حقوقی ...


بیوتروریسم و حقوق بشر در بخش اخبار

مرکز مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران سمینار سخنرانی بیوتروریسم و حقوق بشر را برگزار می کنید ...


وضع آزادی و حقوق بشر در جهان در بخش اخبار

این وضع حقوق زنان در عربستان است. علمای عقب مانده وهابی فتوی داده اند که زنان در حد بز و شتر هستند!! و کشورهای غربی مدافع حقوق بشر از آن استقبال کرده اند؟ چون زنان را قبلا در حد اشیاء می دا ...