جستجو

بیوتروریسم و تهدیدهای نوین علیه مسلمانان – بخش سوم (بخش پایانی) در بخش اخبار

ادامه مصاحبه به عمل آمده از جناب پروفسور دکترعلی کرمی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقه ا… (عج) ...


بیوتروریسم و تهدیدهای نوین علیه مسلمانان – بخش دوم در بخش اخبار

ادامه مصاحبه به عمل آمده از جناب پروفسور دکترعلی کرمی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقه ا… (عج) ...


بیوتروریسم و تهدیدهای نوین علیه مسلمانان – بخش اول در بخش اخبار

پروفسور دکترعلی کرمی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقه ا… (عج) دارای تخصص زیست فناوری (بیوتکنولوژی) پزشکی و فوق تخصص مهندسی ژنتیک و بیولوژی مولکولی حدود ۳۰ سال است که در کنار تحقیقات ...


بیوتروریسم و تهدیدهای نوین علیه مسلمانان در بخش مقالات

پروفسور دکترعلی کرمی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی بقه ا… (عج) دارای تخصص زیست فناوری (بیوتکنولوژی) پزشکی و فوق تخصص مهندسی ژنتیک و بیولوژی مولکولی حدود ۳۰ سال است که در کنار تحق ...