جستجو

نقشه دشمنان ملت ایران در ایام انتخابات در بخش اخبار

نقشه دشمنان ملت ایران در این هفته، ضرورت هشیاری مردم و مسئولین و کاندیدهای محترم. سند مهمی که از درون ‌سازمان‌ های امنیتی امریکا و صهیونیسم‌ بدست آمده است نشان‌ می ده ...