در رسانه ها

پشت پرده کرونا بیوتروریسم آمریکا

تعدادی از برنامه زنده تلویزیونی دکتر کرمی در مورد جنگ های بیولوژیک و سایر پروژه ها مثل سرقت ژنوم ایرانیان و نقش آزمایشگاه های پیشرفته بیولوژیک ارتش آمریکا و پروژه وب نت یا کرونا ویروس خفاش های غرب آسیا را می توانید در صفحه آپارات دکتر کرمی مشاهده کنید
اوج حقارت غربزدگان

اوج حقارت و خود تحقیری غرب زدگان فلک زده؟    حاضر است گوسفند باشد؟ که البته هست؟   بیچاره گوسفند ها را پروار می کنند برای کشتارگاه ؟!    این حجم از حماقت و جهالت واقعا نوبر است